พันธกิจ / IRU Missions
 

1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ (International Relations, Academic network and Internationalization policy support)

2. บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service Center)

3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน (Information service for in-bound and out-bound exchange program)

 Sign in / เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News/Announcements)
- มาตรการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วง COVID-19  (Guidelines and Measures for CMU Foreign Students and Staff  Entering Chiang Mai, Thailand) http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-news_detail.php?act_id=1143 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/21746
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับท่ี2) https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=3761acf2-2b8f-4d42-b3fb-6e206f126744
- Chiang Mai University Announcement (No. 2): Surveillance measures and guidelines for Chiang Mai University staff and students to control the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) English Version https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=78c973f6-a3f7-4382-8444-efad4fb889ee
- Chiang Mai University Announcement (No. 2): Surveillance measures and guidelines for Chiang Mai University staff and students to control the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Chinese Version https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=824ee7c6-b74f-4979-8901-e42108eb97a8
 
International Student Questionnaire
 
       
 
ติดต่อเรา / Contact Information
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/Tel: +66 5394 4016     โทรสาร/Fax: +66 5394 4666
E-mail: ir.agri@cmu.ac.th, irufoacmu@gmail.com  
Line QR Code:
 

International Relations Unit

Faculty of Agriculture , Chiang Mai University
239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang,
Chiang Mai 50200 THAILAND

Tel : 053-944016 Fax : 0-5394-4666